در این قسمت به امواج گرانشی می پردازیم. امواج گرانشی، موجهای بسیار پر قدرتی هستند که از هر چیزی عبور کنند، فارغ از آنکه آن چیز چه باشد، موجب تغییر در ابعاد آن می شوند. این امواج حاصل رویدادهای سهمگین فضایی نظیر برخورد دو سیاهچاله به هم هستند. چنین برخوردی آنقدر مهیب است که ساختار جهان را تکان می دهد و امواج گرانشی را به راه می اندازد. خواهیم دید که چطور بشر پس از 100 سال توانست این امواج را تشخیص دهد.

ضمناً خواهیم دید که انیشتین چگونه از نظریه نسبیت عام خود برای توصیف کل عالم کائنات استفاده کرد. آیا جهان ما اندازه ای ثابت دارد یا اندازه آن در حال تغییر است؟ و اگر اندازه آن تغییر می کند، آیا بزرگتر می شود یا کوچکتر؟ به سؤالاتی از این دست در این قسمت پاسخ خواهیم داد.