در این قسمت در مورد بیگ بنگ بیشتر صحبت می کنیم و یک اکتشاف مهم که منجر به اثبات نظریه بیگ بنگ شد را مورد بررسی قرار می دهیم. خواهیم دید که اثرات انفجار بزرگ آفرینش جهان هنوز در همه جا و حتی در کنار ما باقی است و در حقیقت بخشی از دمای محیط ما ناشی از همین انفجار است. در ادامه صحبت به ماده مرموزی اشاره می کنیم که ۹۵ درصد جهان را تشکیل داده ولی هنوز اطلاعات کمی از آن در دسترس است.